شهر من ساری

مهارتهای زندگی کدامند ؟

مهارتهایی هستند که با بکار بردن آنها می توان زندگی موفقی داشت مهارتهای زندگی عبارتند از : توانائیهایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه وغنای روابط انسانی وافزایش سلامت در سطح جامعه می شوند , مهارتهای زندگی به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روان وهم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی ،اجتماعی ،جامعه نظیر اعتیاد وخشونتهای خانگی واجتماعی ،آزار کودکان ،خود کشی ،وموارد مشابه قابل استفاده است

10مهارت اصلی زندگی که از سوی یونیسف ویونسکو اعلام شده است

1-     مهارت در تصمیم گیری

2-     مهارت حل مسئله این توانایی فردرا قادر می سازد تا به طور موثری مسائل زندگی خودرا حل نمایند

3-     مهارت تفکر خلاق این مهارت یک مهارت برای رسیدن به دیگر مهارتهاست

4-     مهارت تفکر نقاد: تفکر انتقادی توانایی تحلیل عینی اطلاعات وتجارب است 

5-     توانایی برقراری ارتباط موثر با جامعه

6-     مهارت ایجاد وحفظ روابط بین فردی مهارتی است برای تعامل مثبت با افراد جامعه

7-     مهارت خود آگاهی این مهارت توانایی وظرفیت فرد در شناخت خود خواسته ها ونیازها واحساسات خویش است

8-     مهارت همدلی کردن با دیگران وزندگی دیگران را درک کردن

9-     مهارت مقابله با هیجان این مهارت با شناخت هیجانها وتأثیر آن بر رفتار ونحوه اداره آنها می پردازد

10- مهارت مقابله با استرس شناخت استرسهای مختلف زندگی وتأثیر آن بر فرد است

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم شهریور ۱۳۸۷ساعت 6:41  توسط امین   |